od 15 lat pokazujemy jak oszczędzać na lotach ustaw powiadomienie

Polityka Prywatności (RODO)

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Vadis Media Michał Gajewski - właściciel i operator portalu dostępnego pod adresem www.loter.pl (dalej "Loter.pl").

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres: [email protected]

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas:

 • zakładania konta
 • zapisywania się do naszej listy mailingowej (newslettera)
 • dodawania swoich lotów do kalendarza lotów

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Loter.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą (udostępnienia konta użytkownika na Loter.pl), w tym do:

 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Loter.pl, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. dodawanie lotów do kalendarza
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą (udostępnienie konta użytkownika na Loter.pl), a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, hasło, nazwę użytkownika i obraz użytkownika.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy (udostępnienić Tobie konta użytkownika na Loter.pl), a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji Loter.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Loter.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo do informacji (dotyczących Państwa danych osobowych),
 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu),
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Loter.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą (udostępnienie konta użytkownika na Loter.pl) oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Loter.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Twoje dane osobowe (adres e-mail) udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi mailingowe (newsletter). Twoje dane osobowe (nazwa użytkownika, obraz użytkownika, dodane loty) udostępniamy wszystkim użytkownikom Loter.pl w celu przesyłania prywatnych wiadomości i wglądu w profil użytkownika. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą (udostępnienie konta użytkownika na Loter.pl), a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy (udostępnienie konta użytkownika na Loter.pl). Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy (udostępnienie konta użytkownika na Loter.pl) lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Loter.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.